Am aflat recent că în ședința de Guvern din 15 noiembrie 2018 a fost aprobat proiectul de lege al noului Cod Aerian al României. El modifică și stabilește cadrul legislativ pentru operatorii aeronavelor civile deasupra teritoriului României și – implicit – a celor fără pilot la bord, adică drone, așa cum le spunem noi.

Deocamdată noua lege e la stadiu de proiect, fiind aprobată de Guvern, insă mai trebuie să treacă prin Parlament și apoi să fie aprobată și promulgată de Președinte înainte de a intră în vigoare (deci mai poate suferi modificări). 

Pe scurt:

 • Noul Cod Aerian Civil crează cadrul legislativ pentru a putea opera dronele în raza vizuală (fără a stabili exact ce înseamnă asta, din punct de vedere limitiativ) dar și pentru a putea decola/ateriza din alte zone decât aeroporturile ceritificate (inclusiv intravilan). Dar, atenție, încă nu s-au stabilit normele de aplicare pentru toate astea!
 • Se specifică și zborul/survolul peste mulțimi de oameni dar și faptul că aeronavele fără pilot la bord pot survola la mai puțin de 300m clădiri și mulțimi de oameni dar numai în rază vizuală a operatorului (ce înseamnă asta, vedeți definiția din lege, mai jos).
 • Se redefinesc obligații și sancțiuni pentru operatorii de drone, cum ar fi obligația de a ateriză drona dacă în zonă apare o aeronavă cu pilot la bord sau la somația organelor de control, dar și obligația de a avea certificatul de înmatriculare la operator. Practic, de acum operatorul dronei poate fi tras la raspundere la fel ca și un pilot în caz de accidenct, perturbare a traficului aerian etc. 
 • Inmatricularea dronelor rămâne în continuare obligatorie (fară a specifica limite de greutate, cum e acum, acestea urmând sa fie definite în norme)

In linii mari, noul Cod Civil Aerian merge pe directia alinerii legislatiei la cea europeana in privinta dronelor. Însă, proiectul de lege imputerniceste Ministerul Transporturilor să vină ulterior cu reglementări prin Ordin de Ministru și norme de aplicare, iar abia atunci putem vorbi de restricții concrete. Așadar acum nu putem vorbi concret de o nouă lege  și reglementări pentru drone. Încă mai avem de așteptat.

Foarte pe scurt: deocamdată nu putem spune că e nici de bine, nici de rău. Până nu trece legea prin Parlament, nu e promulgată și nu apar normele de aplicare concrete, actualul proiect doar creeaza un cadrul legislativ.

Textul Noului Cod Aerian este aici și vă recomand să îl parcurgeți integral.

Însă, ca un „rezumat”, am copiat mai jos din proiectul de lege toate paragrafele în care se specifică modul de operare și cadrul legislativ pentru drone.

Așadar, iată ce prevede Noul Cod Aerian (2018) pentru operatorii de aeronave fără pilot la bord (UAV / drone):

SECȚIUNEA a 2-a

Termeni și definiții

8. aeronavă – orice aparat, cu sau fără motor, cu sau fără pilot la bord, dirijat sau nedirijat, care se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor reacţii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului;

11. aeronave fără pilot la bord – aeronavă fără echipaj de zbor la bord care poate executa un zbor în mod programat sau controlat de la distanţă; orice dispoziție a codului aerian referitoare la aeronave se aplică și aeronavelor fără pilot la bord dacă nu este specificat în mod expres altfel în textul codului;

30. operare în câmp vizual direct – operațiune de zbor cu o aeronavă fără pilot la bord în condiții meteorologice adecvate, pe durata căreia persoana care controlează aeronava de la distanță menține contactul vizual direct cu aceasta, fără alt ajutor, astfel încât zborul în cauză să se desfășoare în condiții de siguranță, să rămână clar definit față de alt trafic și față de obstacole naturale sau artificiale și să poată fi evitată o eventuală coliziune;

31. operator al aeronavei – persoană fizică sau entitate cu sau fără personalitate juridică care efectuează operaţiuni aeriene cu o aeronavă civilă sau de stat; în cazul operaţiunilor aeriene civile operator al aeronavei este considerat persoana al cărei certificat şi/sau licenţă stau/stă la baza efectuării operaţiunii respective sau în cazul în care, conform reglementărilor specifice aplicabile, un astfel de document nu este necesar, pilotul comandant al aeronavei sau, pentru aeronavele fără pilot la bord, persoana care a programat zborul sau asigură controlul de la distanță al acesteia;

SECTIUNEA II

Utilizarea spatiului aerian national:

Art.13. – (1) Orice zbor în spațiul aerian național trebuie să fie autorizat. Procedura de autorizare a zborurilor se reglementează și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Operatorul unei aeronave are obligația să asigure operarea acesteia astfel încât să nu pună în pericol viața sau proprietatea altor persoane.

(3) La efectuarea unui zbor în spațiul aerian național, operatorul aeronavei este obligat: – să respecte înălțimea de zbor minimă sau, după caz, maximă de siguranță stabilită prin reglementări specifice naționale sau, după caz, europene aplicabile zborului, respectiv, categoriei de aeronavă utilizată; – să cunoască și să respecte condițiile, cerințele și limitările tehnico – operaționale aplicabile zborului și aeronavei respective, stabilite prin reglementări specifice naționale emise de Ministerul Transporturilor pentru aeronavele civile, respectiv, de Ministerul Apărării Naționale pentru aeronavele de stat sau, după caz, prin reglementări europene.

(4) Operatorul unei aeronave fără pilot la bord, atunci când operează aeronava în câmp vizual direct, are obligația încetării activității de zbor și aducerii aeronavei la sol atunci când observă apropierea de zona acesteia de operare a unei aeronave cu pilot la bord.

Art. 14. – (1) Decolarea şi aterizarea aeronavelor se efectuează de pe/pe aerodromuri certificate în acest scop, potrivit reglementărilor specifice.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), următoarele categorii de aeronave, când execută zboruri exclusiv pe timp de zi: avioanele cu masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg care execută exclusiv zboruri din categoria operațiunilor aeriene de lucru aerian sau aviație generală, elicopterele, aeronavele ultraușoare și aeronavele nemotorizate, precum și aeronavele fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică de 150 kg, pot ateriza pe si, respectiv, pot decola de pe un teren/o suprafață de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, în următoarele condiții cumulative:

 • a) terenul sau suprafața de apă este amplasat/ă în extravilanul unei localități;
 • b) proprietarul sau, în cazul domeniului public, administratorul terenului ori al suprafeței de apă a aprobat utilizarea acestora de către aeronava in cauză;
 • c) dimensiunile si configurația terenului sau ale suprafeței de apă permit desfășurarea activității de zbor cu categoria respectivă de aeronavă, in condiții de siguranță;
 • d) restricțiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafață de apă, care pot fi stabilite de primar in funcție de interesele locuitorilor rezidenți în respectiva localitate, de proprietarul sau, după caz, administratorul terenului/suprafeței de apă, precum și instrucțiunile specifice emise conform alin. (3), sunt cunoscute si respectate de către operatorul aeronavei;
 • e) in cazul in care terenul este situat in perimetrul unei zone de control de aerodrom, dacă operatorul aeronavei a convenit cu unitatea de trafic aerian corespunzătoare, înainte de începerea activității de zbor pe respectivul teren, o procedură pentru coordonarea activităților de zbor.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, respectiv, Autoritatea Aeronautică Militară Națională emit instrucțiuni specifice privind modalitatea de alegere și condițiile de utilizare, de către operatorii aeronavelor civile, respectiv, de stat, a terenurilor/suprafețelor de apă prevăzute la alin. (2), pe care le publică pe web site-ul propriu.

(4) Pot ateriza pe si, respectiv, pot decola de pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate, fără respectarea prevederilor alin. (2), dar cu respectarea reglementărilor și procedurilor operaționale aplicabile în astfel de situații:

 • a) aeronavele aflate în situații de forță majoră;
 • b) aeronavele nepropulsate de un organ motor;
 • c) aeronavele care execută zboruri de căutare-salvare, de intervenție în situații de urgențe sau zboruri umanitare;
 • d) aeronavele civile fără pilot la bord operate în câmpul vizual direct al persoanei care controlează aeronava de la distanță, în condițiile și cu respectarea limitărilor și restricțiilor tehnico – operaționale, inclusiv de masă, stabilite pentru astfel de situații prin reglementări specifice, emise de Ministerul Transporturilor la propunerea Autorității Aeronautice Civile Române, sau prin reglementări europene;

Art. 15. – (1) În spaţiul aerian naţional sunt interzise:

e) operarea aeronavelor civile fără pilot la bord care transportă armament, materiale radioactive, materiale explozive, precum și bunuri periculoase încadrate conform documentului Doc 9284 al Organizaţiei pentru Aviaţia Civilă Internaţională în categoriile substanţe infecţioase (Clasa 6, Diviziunea 6.2) și gaze toxice (Clasa 2, Diviziunea 2.3);

(2) Este interzis zborul oricărei aeronave deasupra zonelor dens populate sau a adunărilor de oameni organizate în aer liber, la o înălțime mai mică de 300 de metri față de orice obstacol fix, cu excepția:

d) zborurilor cu aeronave civile, respectiv, de stat, fără pilot la bord, operate în câmpul vizual direct al persoanei care controlează aeronava de la distanță și care respectă condițiile, restricțiile și limitările tehnico – operaționale, inclusiv de masă, stabilite pentru astfel de zboruri prin reglementări europene și/sau reglementări specifice emise de Ministerul Transporturilor la propunerea Autorității Aeronautice Civile Române, respectiv, prin reglementări emise de Ministerul Apărării Naționale;

(3) Este interzis zborul aeronavelor ultraușoare nemotorizate și al aeronavelor fără pilot la bord deasupra obiectivelor structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția: zborului autorizat pe rută; aeronavelor deținute de aceste structuri; situației în care există un acord scris din partea conducătorilor structurilor respective; situațiilor de forță majoră.

(4) La solicitarea Ministerului Transporturilor sau a instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, prin ordin comun al ministrului apărării naționale și al ministrului transporturilor pot fi înființate zone interzise pentru aeronavele fără pilot la bord.

(5) La solicitarea personalului autorităților competente prevăzute la art. 128 alin. (1) operatorul unei aeronave fără pilot la bord este obligat să aducă aeronava la sol, în zona indicată, în vederea verificării documentelor de certificare aferente operatorului și aeronavei.

Sectiunea II:

Naţionalitatea şi înmatricularea aeronavelor

Art. 20. – (1) O aeronavă civilă poate opera în spaţiul aerian naţional numai dacă deţine un certificat de înmatriculare emis în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago sau, după caz, ale reglementărilor europene specifice.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul aeronavelor fără pilot la bord, certificatul de înmatriculare trebuie să se afle în permanenţă la persoana care asigură controlul de la distanţă al aeronavei sau programarea zborului acesteia. (5) Ministerul Transporturilor poate stabili, prin reglementări specifice, categorii și/sau tipuri de aeronave fără pilot la bord sau aeronave ultraușoare nemotorizate care pot opera în spaţiul aerian naţional fără să deţine un certificat de înmatriculare, în baza unui certificat de identificare sau fără un astfel de certificat.

Art. 39. – Personalul aeronautic civil nenavigant cuprinde:

f) personalul certificat care asigură programarea și/sau controlul de la distanţă al aeronavelor civile fără pilot la bord.

SECŢIUNEA II

Comandantul şi echipajul aeronavei civile

Art. 47 – In cazul aeronavelor fără pilot la bord, personalul care asigură programarea și/sau controlul de la distanță al acestora răspunde pentru realizarea în siguranță a zborului, de la începerea și până la terminarea operațiunii de zbor, putând lua orice măsuri în acest scop.

CAPITOLUL VII

Operaţiuni aeriene civile

SECŢIUNEA a 4-a

Certificarea aeronavelor și a parașutelor

Art. 82. – (1) Certificarea aeronavelor civile se face în conformitate cu reglementările specifice, emise de Ministerul Transporturilor și/sau, după caz, cu reglementările europene aplicabile.

2) Certificatul de navigabilitate sau documentul echivalent de navigabilitate trebuie să se afle în permanență la bordul aeronavei civile sau al aeronavelor de stat de transport; în cazul aeronavei fără pilot la bord, certificatul de navigabilitate sau documentul echivalent trebuie să se afle în permanenţă asupra persoanei care asigură controlul acesteia de la distanţă.

CAPITOLUL XIV

Sancţiuni

(3) Se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) nerespectarea restricţiilor impuse prin reglementările specifice referitoare la zonele supuse servituţilor aeronautice și la zonele de interes militar sau prin avizele emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi/sau, după caz, de Ministerul Apărării Naţionale, de către persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 89, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranţa aeronavelor în zbor;

b) efectuarea unei operaţiuni de transport aerian comercial fără deţinerea licenţei de operare si/sau a certificatului de operator prevăzute la art. 53 alin. (1), daca fapta este de natura sa pună în pericol siguranța aeronavei în zbor.

Art. 117. – (1) Operarea unei aeronave civile fără pilot la bord care transportă bunuri periculoase încadrate, conform documentului Doc 9284 al Organizaţiei pentru Aviaţia Civilă Internaţională, instituită prin Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, în categoriile substanţe infecţioase (Clasa 6, Diviziunea 6.2) și gaze toxice (Clasa 2, Diviziunea 2.3) se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită și publicată conform reglementărilor specifice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 126.- (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea de către operatorul unei aeronave fără pilot la bord a obligației de a înceta activitatea de zbor și de a aduce aeronava la sol în situația prevăzută la art. 13 alin. (4);

b) darea spre utilizare, de către proprietarul sau, după caz, de către administratorul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit.b), către un operator aerian a unui teren ori a unei suprafețe de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, care nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a);

c) aterizarea pe și, respectiv, decolarea de pe un teren ori suprafață de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, cu încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) sau (4);

d) efectuarea unui zbor în spațiul aerian național cu o aeronavă civilă sau de stat, cu încălcarea dispozițiilor art. 14 alin. (6) sau (10);

e) nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), d) și f) și alin. (3); f) efectuarea unui zbor deasupra unei zone dens populate sau deasupra unei adunări organizate de oameni în aer liber, cu încălcarea dispozițiilor art. 15 alin. (2);

g) refuzul operatorului unei aeronave civile fără pilot la bord de a aduce aeronava la sol la solicitarea personalului autorităților competente prevăzute la art. 128 alin. (1), în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (5);

j) refuzul comandantului unei aeronave civile, respectiv, al persoanei care asigură controlul de la distanţă al unei aeronave civile fără pilot la bord de a prezenta persoanelor împuternicite, în condiţiile legii, certificatul de înmatriculare sau, după caz, de identificare al aeronavei, respectiv certificatul de navigabilitate sau, după caz, documentul echivalent de navigabilitate;

v) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice care închiriază, distribuie, comercializează sau pun la dispoziția altor persoane, sub orice formă, pe teritoriul României, aeronave fără pilot la bord a cerinței de informare conform dispozițiilor art. 131;

Noiembrie 2018

9 COMENTARII

 1. Bună ziua,
  Domnule Calin Stan vă mulțumesc frumos pentru aceste informații.

 2. In concluzie conform art. 14, alin. 4, punctul d) s-ar putea decola/ateriza cu drona in intravilan, dar ramane in atributiile Autoritatii Aeronautice Civile pentru a propune normele. Sunt curios daca nu vor veni cu ceva care va fi aproape imposibil de respectat??? – asa cum sunt reglementarile actuale – HG 912/2010

 3. Deci trebuie sa inregistram si dronele sub 500g acum sau nu?
  Multumesc

 4. Mai e necesara anuntarea zborului pentru drone neinmatriculate in extravilane in afara aeroporturilor/baze militare/multimi de oameni ?

  S-a intamplat sa verifice o autoritate daca filmezi sau nu ? Pentru cererea MAPN de facut poze/filme?

  Mersi !

Comments are closed.